Sue Akken would like to Thank You

Sue Allen

Your Independent Candidate

Campaigns

The School Bus Park at West street is ongoing. A step forward is the new footpath to the proposed bus park site and funding is now set aside towards the project. Affordable housing contributions generated in Whitland Ward should be spent to purchase/build affordable houses within Whitland Ward.

Improvements in Whitland

Sue Allen

New pathways through Parc Dr Owen and traffic calming measures in Whitland were the result of a Safe Routes in Communities Grant from Welsh Government. This took a lot of work from all your local Councillors helped by residents who completed the surveys.  It was well worth the effort. The County Council staff did a great job and cleared the ditches. 106 contributions are being used for solar panels on clubs, double glazing in the primary school hall, resurfacing of a byway by the public toilets and renewable energy projects to be completed.  There is more funding due for leisure facilities. Data and Standards have improved at both schools thanks to the hard work of the staff.

Town and Community Councils

It has been a pleasure to work together with Whitland Town Councillors and Henllanfallteg Councillors. This youtube video shares the community spirit of Whitland and nearby rural areas. It is hoped it will encourage visitors to support local shops, cafes and village pubs.  https://m.youtube.com/watch?v=7cDBsW-ZH4Y

Helping Local Business

A new business will be sited on the two acres behind the recycle centre. A number of Local Businesses have expanded in Whitland...Since 2012 - Taf Valley Tyres, Whitland Engineering, Allsortz, Llewelyn Davies, MPH Tool Hire...

 

"Councillor Sue Allen has helped us immensely with her support enabling us to find a suitable site for our Storage Business to expand. We are enormously thankful for the amount of assistance that she has given to us in this project". Preseli Storage.

The Heart Of The Town

28 houses were approved for the top part of the old creamery site, opposite the Fishers Hotel. It has, at last, been agreed with the owners that the dilapidated fencing on St Mary Street can be removed and replaced. Residents and shoppers can already enjoy the additional free car parking on St Mary street, next to the Police office.

Flooding

Thanks to the local landowner the County Council were able to place a large gully to help drain Velfrey road more rapidly. Residents received Flood Gates from the Environment Agency to protect their homes.

The AM and County Council helped to get a Floodgate grant from the Environment Agency. The EA came down to visit the site with a mobile unit and display and talked to residents '

Young People

Sue Allen

The Carmarthenshire County Council mobile youth club has come to Town. The new Playground at Bryngwenllian was opened. School children catching the bus to school have had the new bus stop they requested.

What do young people think about Whitland? - YouTube

There is much more to do to help young people have the best opportunities

Henllanfallteg

Sue Allen

The whole Community is able to contribute to lower carbon emissions by using LED light bulbs. Henllanfallteg Community Council also invested 106 monies into Renewable Energy schemes to provide longer term support towards their Park. Ongoing work is to deliver a lower speed limit at Cwmfelin Boeth, traffic calming measures near the Millennium Hall and improve HGV access at the Henllan Amgoed crossroads.

Challenges

There are some very old drainage systems around the Town and it is important to ensure they are kept clear. Dog Walkers in the area have very little access to dog friendly areas to exercise their pets away from roads, sports pitches, other animals and pedestrians. It will be a worthwhile project to solve these problems for the enjoyment and safety and of all residents and dogs. In the meantime extra bins have been provided around the Town.

Sue Allen

Eich Ymgeisydd Annibynnol

Ymgyrchoedd

Mae gwaith yn dal I fynd ymlaen yn stryd y goellewin I greu maes parcio I fwsiau Ysgol. Mae arian ar gael I greu llwybr troed ger y maes parcio hwn. Dylai cyfraniadau cynhyrchu cartrefi o fewn Hendygwyn Gael ei defnyddio I brynu neu adeiladu cartrefi mae pobl gallu fforddio yn ardal Hendygwyn.

Gwelliannau yn Hendy Gwyn ar Daf

Sue Allen

Llwybrau newydd drwy Barc Dr. Owen a tawell traffig yn Hendy Gwyn oedd canlyniad diogelu ffryrdd drwy Gymhorthdal Gymunedau wrth Lywodraeth Cymru. Roedd hyn I gyd yn waith caled wrth bawb o`r cynhorwyr lleol a gyda chymorth preswylwyr I orffen yr arolwg roedd y cyfan I gyd yn werth yr ymdrech. Fe wnaeth staff y Cyngor Sîr waith da a glanhau y ffosydd. Mae 106 o Gyfraniadau yn cael eu defnyddio o`r `panelau solar` ar glybiau , gwydr dwbl yn neuadd yr Ysgol gynradd, ail wynebu ffordd ger y toiledau cyhoeddus a thaflunio adnewyddiad ynni i`w gwblhau. Mae mwy o arian ar gael I gyfleusterau hamdden. Mae` data` a safonau wedi gwella yn y ddwy Ysgol diolch I waith caled y staff.

Cyngorau Trêf a`r Gymuned

Mae wedi body n bleser I gydweithio gyda Chynghorwyr Trêf Hendygwyn a Chynghorwyr Henllanfallteg. Mae`r fideo `youtube` yn rhannu ysbryd cymuned Hendygwyn ac ardaloedd gwledig gerllaw, gan obeithio y bydd y cyfan yn denu ymwelwyr I gefnogi siopiau, caffi a thafarnau pentref.     https://m.youtube.com/watch?v=7cDBsW-ZH4Y

Helpu Busnesau Lleol

Bydd busnesau newydd wedi eu lleoli ar ddwy erw tu ôl canolfan ail gycchu. Mae sawl busnes lleol wedi ehangu yn Hendygwyn...Since 2012 - Taf Valley Tyres, Whitland Engineering, Allsortz, Llewelyn Davies, MPH Tool Hire...

 

"Councillor Sue Allen has helped us immensely with her support enabling us to find a suitable site for our Storage Business to expand. We are enormously thankful for the amount of assistance that she has given to us in this project". Preseli Storage.

Calon Y Dref

Mae 28 o gartrefi wedi cael eu derbyn ar safle`r hên hufenfa gyferbyn a tafarn y “Fishers”. Mae`r hen ffens ar stryd sant Mair yn mynd, ac un newydd yn cael ei adeiladu. Mae preswylwyr a siopwyr yn gallu parcio eu moduron am ddim ar y safle hwn ger swyddfa`r heddlu.

Llifogydd

Diolch i'r tirfeddiannwr lleol, mae'r Cyngor Sir wedi gallu gosod cwter fawr i helpu i ddraenio dŵr i ffwrdd yn gyflymach oddi wrth Heol Felffre. Mae'r preswylwyr lleol wedi derbyn gatiau llifogydd wrth Asiantaeth yr Amgylchedd i ddiogelu eu cartrefi.

Mae'r AC a'r Cyngor Sir wedi help i sicrhau grant 'Floodgate' wrth Asiantaeth yr Amgylchedd. Daeth yr Asiantaeth i lawr i ymweld â'r safle gydag uned symudol ac arddangosfa ac i siarad â thrigolion lleol.

Pobl Ifanc

Sue Allen

Mae clwb ieuenctid symudol y Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymweld â'r dref. Agorwyd Maes Chwarae newydd ym Mryngwenllian. Plant ysgol yn dal y bws i'r ysgol - rwyf wedi llwyddo i gael safle bws newydd y maent yn gofyn amdano.

Beth mae pobl ifanc yn meddwl am Hendy-gwyn? - YouTube

Mae llawer mwy i'w wneud i helpu pobl ifanc i gael y cyfleoedd gorau.

Henllan Fallteg

Sue Allen

Mae`r Gymuned gyfan yn medru cyfrannau I lehau ` carbon emissions` trwy ddefnyddio goleadau `LED` . Mae Cyngor Cymuned Henllanfallteg wedi buddsoddi 106 arian tuag ac adnewyddu ynni I sicrhau cefnogaeth bellach i`r Parc. Mae gwaith yn cael ei weneud i gyfyngu cyflymdra yng Nghwmfelin Boeth, llehau cyflymdra traffig ger neuadd y mileniwua gwella mynediad I lorïau HGV ar groesfan Henllan Amgoed.

Heriau

Mae na hen ffosydd draenio o amgylch y dref ac mae`n bwsig i`w cadw yn glir. Nid oes llawer o fynediadau I gerddwyr cŵn fynd a`u anifeiliaid I lefydd sy`n addas iddynt, I ffwrdd o`r heol. Fe fyddai`n werth chweil I ddatrys y Broblem hyn er mwyn mwynhâd a diogelwch yr holl gerddwyr a chŵn. Yn y cyfamser mae mwy o finiau wedi eu lleoli amgylch y drêf.